Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě. 

1. Základní ustanovení

1.1 Ustanovení těchto obchodních podmínek se použijí na závazky vzniklé ze smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na stránkách www.novaservis.cz.  

1.2 Provozovatelem internetového obchodu je společnost NOVASERVIS spol. s r.o., se sídlem Merhautova 1062/208, Černá Pole, 613 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn.  C 71359, IČO: 29288690, která vystupuje v postavení prodávajícího.

1.3 Tyto obchodní podmínky se použijí pouze v případě, kdy kupujícím je spotřebitel.

1.4 Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

Poštovní adresa: NOVASERVIS spol. s r.o., Merhautova 1062/208, 613 00 Brno

Telefon: +420 548 428 080

E-mailová adresa: novaservis@novaservis.cz

Aktuální podrobné kontaktní údaje jsou rovněž dostupné na webových stránkách www.novaservis.cz v sekci KONTAKTY.

1.5 V případě jakéhokoliv případného rozporu těchto obchodních podmínek se zákonnou právní úpravou na ochranu spotřebitele, zejména s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník či zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má přednost zákonná úprava a práva spotřebitele nemohou být nijak krácena.

2. Obecné informace o nabízených produktech

2.1 Předmětem prodeje jsou vodovodní baterie a koupelnové doplňky.

2.2 Konkrétní označení, popisy a vlastnosti zboží jsou uvedeny vždy u každého jednotlivého nabízeného produktu v internetovém obchodu.

3. Uzavření smlouvy

3.1 Vystavením zboží v internetovém obchodu nečiní prodávající závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tedy neuplatní.

3.2 Postup při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu je následující:

 1. Kupující učiní závaznou objednávku prostřednictvím internetového obchodu.
 2. Prodávající automaticky e-mailem odešle kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky s rekapitulací celé objednávky. Potvrzení o doručení objednávky s rekapitulací se nepovažuje za potvrzení (akceptaci) objednávky.
 3. Prodávající potvrdí (akceptuje) objednávku samostatným e-mailem, a to obvykle současně s oznámením o odeslání zboží. Samotné odeslání zboží kupujícímu se považuje rovněž za potvrzení objednávky. Kupní smlouva tedy vzniká okamžikem potvrzení objednávky nebo odesláním zboží podle toho, co nastane dříve. Součástí e-mailové zprávy potvrzující objednávku jsou též platební údaje (faktura).

3.3 Prodávající adresuje všechny úkony vůči kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na kupujícím zadanou e-mailovou adresu.

3.4 Způsob placení kupní ceny a dopravy (převzetí zboží) si kupující při objednávce zvolí z možností nabízených prodávajícím v internetovém obchodě.

4. Dodání zboží

4.1 Prodávající zboží odesílá kupujícímu obvykle ve lhůtě 2 až 5 dnů od obdržení objednávky. Prodávající bude kupujícího informovat, pokud tuto lhůtu nebude možné dodržet. Nejpozději prodávající odevzdá zboží kupujícímu do třiceti dnů po uzavření smlouvy.

4.2 Způsob dopravy si kupující při objednávce volí z možností nabízených prodávajícím v internetovém obchodě. Dle volby kupujícího prodávající umožňuje osobní převzetí zboží nebo zboží zasílá prostřednictvím zásilkových služeb provozovaných oprávněnými společnostmi.

4.3 Objednávky realizované v tomto internetovém obchodě jsou expedovány pouze v rámci České a Slovenské republiky.

4.4 Kupující má právo na odevzdání zboží pouze při úplné úhradě kupní ceny předem nebo nejpozději při převzetí zboží.

5. Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

5.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží.

5.2 Další podmínky a práva a povinnosti související s právem na odstoupení ve lhůtě 14 dnů vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejm. ust. § 1829 až § 1837 občanského zákoníku). Prodávající upozorňuje kupujícího na vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formuláři pro odstoupení od smlouvy, zpracované dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., které jsou obsaženy v příloze těchto obchodních podmínek a tvoří jejich nedílnou součást.

5.3 Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu.

5.4 Výslovně se upozorňuje, že v případě odstoupení od smlouvy kupující nese náklady na vrácení zboží.

6. Práva z vadného plnění

6.1 Odpovědnost za vady zboží a práva z vadného plnění se řídí obecně závaznou právní úpravou vyplývající z občanského zákoníku. Jedná se zejména o ust. § 2099 až § 2117, a dále ust. § 2158 až § 2174b občanského zákoníku. Ustanovení § 1923, § 2106 a § 2107 o právech z vadného plnění se však pro spotřebitele nepoužijí. Ustanovení § 2110 a 2111 se pro spotřebitele nepoužijí.

6.2 Podle § 2100 odst. 1 občanského zákoníku právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

6.3 Prodávající upozorňuje kupujícího, že v souladu s § 2104 občanského zákoníku je kupující povinen zboží ihned po jeho převzetí prohlédnout. Jakékoliv vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

6.4 Podle § 2108 občanského zákoníku do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

6.5 Podle § 2109 občanského zákoníku při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

6.6 Podle § 2112 občanského zákoníku neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

6.7 Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se nevztahuje na vady vzniklé:

 1. v důsledku nesprávného skladování
 2. v důsledku neodborné montáže
 3. v důsledku nesprávného používání včetně nesprávného ošetřování zboží

6.16 Podle § 2161 odst. 1 občanského zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

6.8 Podle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

 1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

6.9 Podle § 2161 odst. 3 občanského zákoníku prodávající není vázán veřejným prohlášením podle bodu 6.8 písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

 6.10 Podle § 2161 odst. 4 občanského zákoníku ujednání v bodu 6.8 se nepoužijí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

6.11 Podle § 2161 odst. 5 občanského zákoníku projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

6.12 Podle § 2161a občanského zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

6.13 Podle § 2162 občanského zákoníku připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.

6.14 Podle § 2165 odst. 1 a odst. 4 občanského zákoníku kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba dle předchozí věty neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

6.15 Podle § 2167 odst. 1 občanského zákoníku právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

6.16 Podle § 2167 odst. 2 občanského zákoníku vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

6.17 Podle § 2169 odst. 1 občanského zákoníku má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

6.18 Podle § 2169 odst. 2 občanského zákoníku prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

6.19 Podle § 2170 odst. 1 občanského zákoníku prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.

6.20 Podle § 2170 odst. 2 občanského zákoníku k odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

6.21 Podle § 2170 odst. 3 občanského zákoníku nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 obdobně, tedy prodávajícímu náleží úplata za uskladnění ve výši obvyklé.

6.21 Podle § 2171 odst. 1 občanského zákoníku kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

6.22 Podle § 2171 odst. 2 občanského zákoníku přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

6.23 Podle § 2171 odst. 3 občanského zákoníku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku se nepoužijí.

6.24 Podle § 2171 odst. 4 občanského zákoníku, odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

6.25 Podle § 2172 občanského zákoníku vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je‑li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

6.26 Podle § 2173 občanského zákoníku § 2173, dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

6.27 Pokud prodávající pro konkrétní zboží poskytuje záruku, řídí se obsah záruky prohlášením prodávajícího o poskytnuté záruce. Práva ze záruky přísluší kupujícímu nezávisle vedle zákonných práv vadného plnění. Záruka za jakost vzniká prohlášením prodávajícího, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.

6.28 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

6.29 Kupující má z poskytnuté záruky právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci.

6.30 Určují-li prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

6.31 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

6.31 Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout prodávajícímu ve lhůtě určené délkou záruční doby; § 1921 a 1922 občanského zákoníku se použijí obdobně. Zejména tedy platí, že kupující je povinen vadu vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, jakmile vadu zjistí.

6.32 Všechny reklamace (uplatnění zákonných práv z vadného plnění nebo uplatnění práv ze záruky) lze uplatnit přímo u prodávajícího nebo u některého ze servisních středisek uvedených na webových stránkách prodávajícího. K reklamaci musí kupující vždy doložit doklad o koupi. V případě uplatnění práv ze záruky musí kupující k reklamaci doložit též vyplněný záruční list. Předložení originálu vyplněného záručního listu je tedy podmínkou pro uplatnění resp. uznání reklamačních práv z poskytnuté záruky. 

6.33 Informace o poprodejním servisu jsou dostupné na internetových stránkách www.novaservis.cz

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR 

Štěpánská 44

110 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz


Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Odstoupení od smlouvy

NAPIŠTE NÁM
* povinné údaje
Zavřít

Přihlášení