GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 

1.       Úvodní ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují způsob získávání, užívání a nakládání s osobními údaji uživatelů www.novaservis.cz, kteří jsou fyzickými osobami.

2.       Správce

Správcem osobních údajů je:

NOVASERVIS spol. s r.o.

IČO 29288690

se sídlem Merhautova 1062/208, Černá Pole, 613 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 71359

3.       Právní úprava

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

4.       Získávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky, případně při zřízení uživatelského účtu. Pokud dojde k jakékoliv změně Vašich osobních údajů, prosím, informujte nás o tom.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies.

5.       Osobní údaje

Vyplněním objednávky nebo registrací nám poskytujete následující osobní údaje:

a)       jméno a příjmení;

b)      kontaktní adresu, případně dále fakturační a dodací adresu;

c)       e-mailovou adresu;

d)      telefonní číslo.

6.       Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je:

a)       plnění smlouvy – za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby a v případě registrace za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu. Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a slouží k plnění smlouvy;

b)      splnění zákonem stanovených povinností – zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod. Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a slouží ke splnění právních povinností;

c)       oprávněný zájem – zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží nebo služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Obchodních sdělení se budou týkat především novinek v našem obchodním sortimentu a slevových akcí. Zasílání obchodních sdělení bude prováděno prostřednictvím Vašeho e-mailu a můžete jej kdykoliv odmítnout. Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a slouží k našemu oprávněnému zájmu.

7.       Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení

Abychom Vám mohli zasílat naše obchodní sdělení, zpracováváme následující osobní údaje: e‑mailová adresa.

Výše uvedené osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, a to ani za účelem rozesílání obchodních sdělení, které si zajišťujeme sami.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení není podmínkou uzavření smlouvy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby.

Souhlas se zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím odkazu uvedeným v každém e-mailu, na který Vám jsou obchodní sdělení posílána nebo prostřednictvím menu ve Vašem uživatelském účtu.

8.       Doba zpracování

Po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu nebo po dobu stanovenou právními předpisy.

Osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení zpracováváme pouze po dobu přihlášení k jejich odběru.

9.       Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

K poskytování služeb a ke zpracování osobních údajů používáme zpracovatele osobních údajů, kteří zajišťují správu e-shopu, doručovací služby a zasílání e-mailů.

Zpracovatelé zpracovávají údaje výlučně na naše pokyny, byla s nimi uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů a jsou zavázáni k dodržování obecně závazných předpisů o ochraně osobních údajů.

Všichni zpracovatelé byli pečlivě vybráni a budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí služby nebo v rozsahu, ve kterém jste povolili zpracování a užívání osobních údajů.

10.   Zabezpečení osobních údajů

Zavázali jsme se přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Naši zaměstnanci nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy, a další osoby, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo smluvního vztahu.

11.   Vaše práva

Jakožto subjekt údajů máte veškerá práva plynoucí z obecně závazných právních předpisů na ochranu osobních údajů, zejména má právo:

a)             odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,

b)             přístupu k osobním údajům,

c)              opravu osobních údajů,

d)             výmaz osobních údajů,

e)              omezení zpracování osobních údajů,

f)              vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

g)             přenést osobní údaje k jinému správci,

h)             podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

12.   Právo vznést námitku

Pokud by již uživatel neměl zájem na tom od nás čas od času dostat nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, má možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání jeho osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiní, pro tento účel již nebudeme jeho údaje zpracovávat a další obchodní sdělení a newslettery mu již nebudeme zasílat.

13.   Soubory cookies

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka https://www.novaservis.cz/, které umožňují fungování webového rozhraní. Jedná se o malé množství dat, které prohlížená webová stránka posílá do Vašeho zařízení, kde se uloží. Při příští návštěvě dříve navštívená webová stránka pomocí uložených cookies pozná, jestli jste na ní už někdy byli, jaké části webu si prohlížíte. Také si díky nim můžete uložit svá nastavení.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje. Některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči.

Při odmítnutí používání souborů cookies však není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Webové rozhraní používá služby Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. pracující s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

14.   Kontakt

S dotazy ke všem procesům zpracování osobních údajů se můžete obrátit na:

NOVASERVIS spol. s r.o., se sídlem Merhautova 1062/208, Černá Pole, 613 00 Brno

Web: www.novaservis.cz

E-mail: shop@novaservis.cz

Telefon: +420 548 428 037

NAPIŠTE NÁM
* povinné údaje
Zavřít

Přihlášení